Om projektet

Om projektet

Projekt Få kroppen på Toppen med naturen som læringsmiljø og et aktivt friluftsliv.
Løntilskud bevilget fra Friluftsrådet.

Formål:

 • At øge pædagogernes og de øvrige pædagogiske konsulen-ters naturforståelse og engagement ved fælles oplevelser i det fri
 • Medvirke til at der udvikles et naturligt læringsmiljø i natu-ren, hvor den sundhedsfaglige, naturfaglige og pædagogfagli-ge viden kombineres i aktiviteter for børn og unge

Delmål:

 • Undervise personalet i 16 udvalgte daginstitutioner i
  • basisviden om naturens betydning for børns udvikling
  • kendskab til naturen i eget nærmiljø
 • Udvikle naturkort i samarbejde med institutionerne, hvor natur og aktiviteter gøres tilgængelig og brugbar for institutionerne. Naturkortene kan bruges til generel inspiration og deles via hjemmesiden www.kroppenpaatoppen.dk
 • Facilitere naturnetværksdannelse for pædagogerne, så de kan videns dele og erfaringsudveksle
 • Udvikle nye måder at lave naturarrangementer, hvor institutioner og familier kan samarbejde på tværs. Desuden skal naturvejlederen arbejde med at ind-drage det lokale foreningsliv i formidling af natur og friluftsliv
 • Udvikle og holde kursus for udviklingsafsnittets 110 ansatte for at sikre, at natur og friluftsaktiviteter inddrages i den bredde rådgivning som afsnittet står for.

Erfaringerne med naturvejledning, udbredes til andre kommuner og naturvejle-dere via fagblade, arrangementer mv. samt deltagelse og oplæg i relevante na-turvejledernetværk, som småbørnsnetværket og det regionale netværk.

Download materiale

Her er en oversigt over dokumenter og artikler om Kroppen på toppen i naturen:

Kroppen på Toppen i naturen
Artikel om sundhedsnetværket Kroppen på Toppen
Info om bevilling naturprojekt
Plakat Natur 2014